fbpx

Blog

R Language Linux Add R_HOME Path

R Language Linux Add R_HOME Path

Linux üzerinde R dilini çalıştırıyorsunuz ve R_HOME dizinini eklemeniz gerekiyor. Fakat R paketi nereye yüklendi ve R_HOME dizini nerede bilemiyorsunuz. Sırayla aşağıdaki işlemleri yapacağız.

[root@sunucu ~]# R

R version 3.6.0 (2019-04-26) -- "Planting of a Tree"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

 Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

Gördüğünüz gibi R ımız çalışıyor. Şimdik path ve home bilgisini elde edelim. Aşağıdaki kodu yapıtırın.

rbind(home = R.home(),
   bin = R.home("bin")) # often a sub directory of 'home'
list.files(R.home("bin"))

Çıkan sonuç aşağıdakine benzeyecektir.

> rbind(home = R.home(),
+    bin = R.home("bin")) # often a sub directory of 'home'
   [,1]
home "/usr/lib64/R"
bin "/usr/lib64/R/bin"
> list.files(R.home("bin"))
 [1] "BATCH"     "build"     "check"     "COMPILE"
 [5] "config"    "exec"     "INSTALL"    "javareconf"
 [9] "libtool"    "LINK"     "mkinstalldirs" "pager"
[13] "R"       "Rcmd"     "Rd2pdf"    "Rdconv"
[17] "Rdiff"     "REMOVE"    "Rprof"     "Rscript"
[21] "rtags"     "SHLIB"     "Stangle"    "Sweave"

bakın home ve bin karşılıklarında ne yazıyor.

home “/usr/lib64/R”
bin “/usr/lib64/R/bin”

şimdi q() yazıp enter diyoruz ve R ‘ın cmd consolundan çıkıyoruz.

Akabinde PATH i eklemek için aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterli. nano ile dosyayı açıp R_HOME dizinini ekliyoruz. Sonra kaydediyoruz. bunu vi ile de yapabilirsiniz.

nano ~/.bash_profile
export R_HOME=/usr/lib64/R

Sonrasında ise konsol ekranında aşağıdaki komutları uyguladığınızda sonucu alacaksınız.

[root@sunucu ~]# source ~/.bash_profile

********************************************
 Welcome to CWP (CentOS WebPanel) server
********************************************

CWP Wiki: http://wiki.centos-webpanel.com
CWP Forum: http://forum.centos-webpanel.com
CWP Support: http://centos-webpanel.com/support-services

 12:11:20 up 11 days, 19:21, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  192.168.1.100  Sun13  0.00s 0.28s 0.28s -bash

[root@sunucu ~]# echo $R_HOME
/usr/lib64/R

Gördüğünüz gibi echo ile enviroment daki R_HOME u çağırdığımızda /usr/lib64/R yazdığını gördük

İşlem bu kadar, kolay gelsin.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir