R Language Linux Add R_HOME Path

Linux üzerinde R dilini çalıştırıyorsunuz ve R_HOME dizinini eklemeniz gerekiyor. Fakat R paketi nereye yüklendi ve R_HOME dizini nerede bilemiyorsunuz. Sırayla aşağıdaki işlemleri yapacağız.

[root@sunucu ~]# R

R version 3.6.0 (2019-04-26) -- "Planting of a Tree"
Copyright (C) 2019 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

 Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>

Gördüğünüz gibi R ımız çalışıyor. Şimdik path ve home bilgisini elde edelim. Aşağıdaki kodu yapıtırın.

rbind(home = R.home(),
   bin = R.home("bin")) # often a sub directory of 'home'
list.files(R.home("bin"))

Çıkan sonuç aşağıdakine benzeyecektir.

> rbind(home = R.home(),
+    bin = R.home("bin")) # often a sub directory of 'home'
   [,1]
home "/usr/lib64/R"
bin "/usr/lib64/R/bin"
> list.files(R.home("bin"))
 [1] "BATCH"     "build"     "check"     "COMPILE"
 [5] "config"    "exec"     "INSTALL"    "javareconf"
 [9] "libtool"    "LINK"     "mkinstalldirs" "pager"
[13] "R"       "Rcmd"     "Rd2pdf"    "Rdconv"
[17] "Rdiff"     "REMOVE"    "Rprof"     "Rscript"
[21] "rtags"     "SHLIB"     "Stangle"    "Sweave"

bakın home ve bin karşılıklarında ne yazıyor.

home "/usr/lib64/R"
bin "/usr/lib64/R/bin"

şimdi q() yazıp enter diyoruz ve R 'ın cmd consolundan çıkıyoruz.

Akabinde PATH i eklemek için aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterli. nano ile dosyayı açıp R_HOME dizinini ekliyoruz. Sonra kaydediyoruz. bunu vi ile de yapabilirsiniz.

nano ~/.bash_profile
export R_HOME=/usr/lib64/R

Sonrasında ise konsol ekranında aşağıdaki komutları uyguladığınızda sonucu alacaksınız.

[root@sunucu ~]# source ~/.bash_profile

********************************************
 Welcome to CWP (CentOS WebPanel) server
********************************************

CWP Wiki: http://wiki.centos-webpanel.com
CWP Forum: http://forum.centos-webpanel.com
CWP Support: http://centos-webpanel.com/support-services

 12:11:20 up 11 days, 19:21, 1 user, load average: 0.00, 0.02, 0.05
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  192.168.1.100  Sun13  0.00s 0.28s 0.28s -bash

[root@sunucu ~]# echo $R_HOME
/usr/lib64/R

Gördüğünüz gibi echo ile enviroment daki R_HOME u çağırdığımızda /usr/lib64/R yazdığını gördük

İşlem bu kadar, kolay gelsin.

Ubuntu sunucusunda boot sürücüsündeki yer azlığından kaynaklanan çekirdek güncelleme probleminin çözümü

Ubuntu 14.04, 16.04 ve 18.04 sunucunuzu güncellemek istediniz.

sudo apt-get dist-upgrade

Ama aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaştınız ne yaparsınız?

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 linux-image-extra-4.4.0-141-generic : Depends: linux-image-4.4.0-141-generic but it is not installed
 linux-image-extra-4.4.0-142-generic : Depends: linux-image-4.4.0-142-generic but it is not installed
 linux-image-generic-lts-xenial : Depends: linux-image-4.4.0-142-generic but it is not installed
                 Recommends: thermald but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.

Önerilen komutu işleme aldınız.

 sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-headers-4.4.0-141 linux-headers-4.4.0-141-generic
 linux-image-4.4.0-111-generic linux-image-4.4.0-112-generic
 linux-image-4.4.0-134-generic linux-image-4.4.0-137-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-4.4.0-141-generic
 linux-image-extra-4.4.0-111-generic linux-image-extra-4.4.0-112-generic
 linux-image-extra-4.4.0-134-generic linux-image-extra-4.4.0-137-generic
 linux-image-extra-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-141-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
Suggested packages:
 fdutils linux-lts-xenial-tools
The following NEW packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
13 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/42.3 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb ...
Examining /etc/kernel/preinst.d/
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/amd64-microcode 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/intel-microcode 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
Done.
Unpacking linux-image-4.4.0-142-generic (4.4.0-142.168~14.04.1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic' to '/boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
No apport report written because the error message indicates a disk full error
                                       Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-142-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-142-generic
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Preparing to unpack .../linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb ...
Examining /etc/kernel/preinst.d/
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/amd64-microcode 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
run-parts: executing /etc/kernel/preinst.d/intel-microcode 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
Done.
Unpacking linux-image-4.4.0-141-generic (4.4.0-141.167~14.04.1) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './boot/abi-4.4.0-141-generic' to '/boot/abi-4.4.0-141-generic.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
No apport report written because the error message indicates a disk full error
                                       dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-141-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-141-generic
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-142-generic_4.4.0-142.168~14.04.1_amd64.deb
 /var/cache/apt/archives/linux-image-4.4.0-141-generic_4.4.0-141.167~14.04.1_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Disk dolu hatasını aldınız peki şimdik ne yapmalısınız?

root@mq1:~# df -h /boot
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    236M 231M   0 100% /boot

Kullanılabilir sıfır alanımız kalmış.

Çekirdek versiyonunu öğrenelim.

root@mq1:~# uname -r
4.4.0-138-generic

Bakalım hangi paketler makinemizi gereksiz işgal ediyor.

root@mq1:~# dpkg -l | grep 'linux-*'
ii libselinux1:amd64          2.2.2-1ubuntu0.1               amd64    SELinux runtime shared libraries
ii linux-firmware           1.127.24                   all     Firmware for Linux kernel drivers
iU linux-generic-lts-xenial      4.4.0.142.122                 amd64    Complete Generic Linux kernel and headers
ii linux-headers-4.4.0-133       4.4.0-133.159~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-133-generic   4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-134       4.4.0-134.160~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-134-generic   4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-137       4.4.0-137.163~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-137-generic   4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-138       4.4.0-138.164~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-138-generic   4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-139       4.4.0-139.165~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-139-generic   4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-141       4.4.0-141.167~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-141-generic   4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-142       4.4.0-142.168~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-142-generic   4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-generic-lts-xenial  4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel headers
rc linux-image-4.4.0-108-generic    4.4.0-108.131~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-109-generic    4.4.0-109.132~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-111-generic    4.4.0-111.134~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-112-generic    4.4.0-112.135~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-116-generic    4.4.0-116.140~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-119-generic    4.4.0-119.143~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-128-generic    4.4.0-128.154~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-133-generic    4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-134-generic    4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-137-generic    4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-138-generic    4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-4.4.0-139-generic    4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-108-generic 4.4.0-108.131~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-109-generic 4.4.0-109.132~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-111-generic 4.4.0-111.134~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-112-generic 4.4.0-112.135~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-116-generic 4.4.0-116.140~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-119-generic 4.4.0-119.143~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-extra-4.4.0-128-generic 4.4.0-128.154~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-133-generic 4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-134-generic 4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-137-generic 4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-extra-4.4.0-138-generic 4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-139-generic 4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-141-generic 4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-142-generic 4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-generic-lts-xenial   4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel image
iU linux-libc-dev:amd64        3.13.0-164.214                amd64    Linux Kernel Headers for development
ii util-linux             2.20.1-5.1ubuntu20.9             amd64    Miscellaneous system utilities

Görüyoruz ki 4.4.0-138 in altında kalan tüm paketler kaldıralım ve yer açılsın. Paketleri ikişer ikişer kaldırın bir hata verip vermediğini kontrol edin. Ben öncelikle linux-image-extra ve daha sonra kalırsa linux-image'ları kaldıracağım.

root@mq1:~# sudo dpkg -P linux-image-extra-4.4.0-{108,109}-generic
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-extra-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-extra-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Removing linux-image-extra-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-extra-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...

Birde linux-image'ları kaldırayım.

root@mq1:~# sudo dpkg -P linux-image-4.4.0-{108,109}-generic
(Reading database ... 274195 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-4.4.0-108-generic (4.4.0-108.131~14.04.1) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-108-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-108-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-108-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-108-generic
Removing linux-image-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Purging configuration files for linux-image-4.4.0-109-generic (4.4.0-109.132~14.04.1) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.4.0-109-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.4.0-109-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic

 

İşlemlerime sırasıyla {111,112} , {116,119} , {128,133} , {134,137} kaldırma işlemlerimi yapıyorum.

Dikkat edin! Her işlemden sonra dpkg -l | grep 'linux-*' komutu ile hangi paketlerin kaldığını kontrol edin ve ona göre ilerleyin eğer linux-image-extra silerken hata verirse linux-image silmeye çalışın.

138'e kadar olan paketlerimi ben sildim (138 hariç).

root@mq1:~# dpkg -l | grep 'linux-*'
ii libselinux1:amd64          2.2.2-1ubuntu0.1               amd64    SELinux runtime shared libraries
ii linux-firmware           1.127.24                   all     Firmware for Linux kernel drivers
iU linux-generic-lts-xenial      4.4.0.142.122                 amd64    Complete Generic Linux kernel and headers
ii linux-headers-4.4.0-133       4.4.0-133.159~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-133-generic   4.4.0-133.159~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-134       4.4.0-134.160~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-134-generic   4.4.0-134.160~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-137       4.4.0-137.163~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-137-generic   4.4.0-137.163~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-138       4.4.0-138.164~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-138-generic   4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-headers-4.4.0-139       4.4.0-139.165~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
ii linux-headers-4.4.0-139-generic   4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-141       4.4.0-141.167~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-141-generic   4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-4.4.0-142       4.4.0-142.168~14.04.1             all     Header files related to Linux kernel version 4.4.0
iU linux-headers-4.4.0-142-generic   4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel headers for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-headers-generic-lts-xenial  4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel headers
ii linux-image-4.4.0-138-generic    4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-4.4.0-139-generic    4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iF linux-image-extra-4.4.0-138-generic 4.4.0-138.164~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-139-generic 4.4.0-139.165~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-141-generic 4.4.0-141.167~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-extra-4.4.0-142-generic 4.4.0-142.168~14.04.1             amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
iU linux-image-generic-lts-xenial   4.4.0.142.122                 amd64    Generic Linux kernel image
iU linux-libc-dev:amd64        3.13.0-164.214                amd64    Linux Kernel Headers for development
ii util-linux             2.20.1-5.1ubuntu20.9             amd64    Miscellaneous system utilities

Şimdik boot da ne kadar yer kalmış bir bakalım.

root@mq1:~# df -h /boot
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1    236M  65M 159M 29% /boot

Çok güzel %29 u kullanılıyor geri kalan alan boşalmış.

Şimdik eksik olanb 141 ve 142 nolu paketleri yükleyeyim.

root@mq1:~# sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-headers-4.4.0-141 linux-headers-4.4.0-141-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-4.4.0-141-generic
 linux-image-extra-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-141-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
Suggested packages:
 fdutils linux-lts-xenial-tools
The following NEW packages will be installed:
 linux-image-4.4.0-141-generic linux-image-4.4.0-142-generic
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 56 not upgraded.
13 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/42.3 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Yüklemeye onayı verdim ve problemsiz olarak esksik olan paketler yüklendi. Şimdi sıra dist-upgrade ile çekirdeği güncellemede.

root@mq1:~# sudo apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-139-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following NEW packages will be installed:
 ubuntu-advantage-tools
The following packages will be upgraded:
 amd64-microcode apt apt-transport-https apt-utils base-files bind9-host
 ca-certificates curl dnsutils erlang-mode esl-erlang grub-common grub-pc
 grub-pc-bin grub2-common krb5-locales landscape-common libapt-inst1.5
 libapt-pkg4.12 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
 libbind9-90 libcurl3 libcurl3-gnutls libdns100 libgssapi-krb5-2 libisc95
 libisccc90 libisccfg90 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2
 liblwres90 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
 libpolkit-gobject-1-0 libsqlite3-0 libsystemd-daemon0 libsystemd-login0
 libtiff5 libudev1 linux-libc-dev mountall openssh-client openssh-server
 openssh-sftp-server policykit-1 rabbitmq-server systemd-services tzdata
 ubuntu-minimal ubuntu-standard udev
56 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 58.1 MB of archives.
After this operation, 458 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Evet, herhangi bir hata almadan işlemlerimi tamamladım. Şimdik gereksiz paketleri bir silelim.

root@mq1:~# sudo apt-get autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
 linux-headers-4.4.0-133 linux-headers-4.4.0-133-generic
 linux-headers-4.4.0-134 linux-headers-4.4.0-134-generic
 linux-headers-4.4.0-137 linux-headers-4.4.0-137-generic
 linux-headers-4.4.0-139 linux-headers-4.4.0-139-generic
 linux-image-4.4.0-139-generic linux-image-extra-4.4.0-139-generic
0 upgraded, 0 newly installed, 10 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 571 MB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y

Bu işlemide problemsiz bir şekilde hallettik. Eğer hata alırsanız aşağıdaki komutu tekrar yenileyin.  Silinecek bir paket kalmayıncaya kadar.

root@mq1:~# sudo apt-get autoremove
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Ben işlemlerimde herhangi bir problem yaşamadığım için sunucumu sudo reboot ile tekrar başlatıyorum.

Makinem açıldıktan sonra konsol ekrana aşağıdaki komutu giriyorum ve çekirdeğin 4.4.0-142-generic'e yükseltiğini görüyorum.

root@mq1:~# uname -r
4.4.0-142-generic

Herkese geçmiş olsun, loglardan dolayı biraz uzun bir yazı oldu ama benim gibi problem yaşayanlara yol gösterebildiysek ne mutlu.

İyi günler efendim.

Object (Nesne) > Verb + Object

"Bu cümlenin nesnesi nerede?" sorusuna cevap arayacağız. Yani "nesne" unsurunu işleyeceğiz. İngilizce cümlede fiillerin ve edatların (preposition) nesnesi olduğunu unutmayalım. Ya da bir fiilden sonra ya da bir preposition'dan (edat) sonra nesne aranır. İlk olarak Verb + Object  yapısını ele alacağız.

Verb + Object:

Bu grupta bir fiilin nesnesi nelerden oluşabilir onu inceleyeceğiz. Nesne olabilecek yapıların tamamı ya bir isim ya da isim gibi işlev gören yapılar olduğu unutulmaması gereken en önemli detaydır.

 1. Noun Phrase (İsim Öbeği):
  Bu yapılar cümlede fiilin nesnesini oluşturabilecek yapılardan biridir.
  e.g. I want this book. - Bu kitabı istiyorum.
  They already know the truth. - Onlar zaten gerçeği biliyorlar.
 2. Object Pronouns (Nesne Zamirleri) me, you, him, her, it, us, you, them:
  Bu yapı cümlede fiilin nesnesi olabilecek yapılardandır.
  e.g. Alice doesn't like me. - Alice beni sevmez.
  I know them very well. - Onları çok iyi tanıyorum.
 3. Ving (gerund) (Fiilimsi):
  Fiilden isim yapmanın iki yolundan biri budur. Bir isim gibi işlev gördüğü için de cğmlede fiilin nesnesi olarak kullanabileceğimiz alternatif bir yapıdır. "Ving" bir fiilin nesnesi olduğunda genelde üç farklı anlamı vardır.
  1. "Ving" nesnesi olduğu fiile göre daha önce olmuş bir eylemi gösterir.
   e.g. He admitted stealing the money. - Parayı çaldığını itiraf etti.
   Çalma (stealing) eylemi itiraf etme (admit) eyleminden daha önce olmuştur.
  2. "Vinggeçmişten geleceğe değişmeyen bir anlam veren genele gönderme yapan fiillerin nesnesi olur.
   e.g. I like playing the piano. - Piyano çalmayı seviyorum.
   She hates walking in the rain. - Yağmurda yürümeyi sevmez.
  3. "Ving" genelde "tavsiye, öğüt, öneri" anlamı veren fiillerin nesnesi olur.
   e.g. The suggested going on a long vacation. - Uzun bir tatile çıkmayı önerdiler.

Verb (Fiil)

Bu blogumuzda fiilerin İngilizce bir cümlede hangi formlarda karşımıza çıkabileceklerini inceleyeceğim. Ayrıca, fiileri nesne alıp almadıklarına göre gruplandırarak daha sonra işleyeceğim Passive Voice (edilgen çatı) konusuna da ön hazırlık yapmış olacağım. Şimdi bir fiilin hangi halleri olduğunu detaylı olarak işleyelim:

 1. İngilizce'de Fiillerin Halleri:

  - V0:
  Fiilin yalın, yani hiçbir özne ya da zamana göre çekimlenmemiş halidir.
  e.g.  She can swim well.

  - V1:  Fiilin Present Simple halidir.
  e.g. I go to school.
  She goes to school.

  - V2: Fiilin Past Simple halidir.
  e.g. I  went to the school.
  She went to the school.

  - V3: Fiilin "V3" halini "have V3" yapısında Perfect Aspect yaparken, "be V3" yapısında ise Passive  yaparken kullanırız.
  e.g. She has finished the school. (Present Perfect)
  They had left the room before we got there. (Past Perfect)
  She will have graduated by the year 2010. (Future Perfect)
  This question was asked by John. (Past Simple Passive)

  - Ving: Fiilin "Ving" halini "Be Ving" yapısında Progressive (Continuous) Aspect yaparken ve "Ving" yapısında "Gerund" (fiilimsi) yaparken kullanırız.

  - To V0: Fiilin "to V0" halini "Infinitive" (master) yaparken kullanırız.

  "Ving" ve "V3" yapıları İngilizce cümlede yukarıda verilen kullanımların yanı sıra daha başka şekilllerde de karşımıza çıkabilirle. Şimdi bu kullanımların hem Ving hem de V3 için neler olabileceğini görelim:

  - Ving:

  - Sıfat yapar:  Developing countries; exciting games; interesting result; etc.

  -
  Aktif Adjectival Clause kısaltmalarında kullanılır.
  e.g. The man who is reading the newspaper is my father.
  The man reading the newspaper is my father.
  - Gazeteyi okuyan adam benim babamdır.

  - Aktif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır.
  e.g. While he was walking down the street, he saw me.
  Waking down the street, he saw me.
  - Sokaktan aşağı inerken beni gördü.

  - V3 :

  - Sıfat Yapar: Developed countries; excited boy; etc.

  - Pasif Adjectival Clause kısımlarında kullanılır:
  e.g. The method Which was used last year proved to be effective.
  The method used last year proved to be effective.
  - Geçen yıl kullanılan metot etkili oldu.

  - Pasif Adverbial Clause kısaltmalarında kullanılır:
  e.g. If it is used properly, this computer will last at least three years.
  If used properly, this computer will last at least three years.
  - Doğru  kullanılırsa bu bilgisayar en az 3 yıl dayanır.
 2. İngilizce'de Fiil Türleri
  Bu grupta fiileri nesne alıp almadıklarına, ya da kaç nesne aldıklarına göre 3 ayrı grup altında detaylı olarak ele alacağım. Türkçe'de bir fiilin nesne alıp almadığını fiile yönelttiğimiz"neyi / kimi" sorularına cevap verip veremediğinden anlayabiliriz. Ancak, İngilizce'de bu sorulara "neye / kime" sorularını da eklemek durumunda kalacağız, çünkü "neye / kime" soruları Türkçe'de "dolaylı tümleç" öğesini verirken İngilizce'de "dolaylı nesne" öğesini vermektedir.Yani, Türkçe'de "dolaylı tümleç" denilen yapı İngilizce'de "dolaylı nesne" olduğu için İngilizce'de nesne unsuru hem "neyi / kimi" hem de  "neye / kime" sorularıyla tespit edilir. Şimdi fiil türlerini inceleyelim:

  - Intransitive Verbs (V): Türkçe'de "geçişsiz fiil" diye adlandırılan bu gruptaki fiiller nesne almazlar. Yani "neyi / kimi" ya da "neye  / kime" sorularına yanıt vermezler. Bundan dolayı da Pasif yapılamazlar, çünkü Pasif yaparken fiilin nesnesi özne pozisyonuna getirilmelidir. Nesne olmadığı için de bu fiiller pasif yapılamaz diyebiliriz.

  e.g. She slept for hours.
  - Saatlerce uyudu.

  Some unexpeced problems arose.
  - Bazı beklenmedik problemler ortaya çıktı.

  - Transitive Verbs ( V + O ): Türkçe'de "geçişli fiil" diye adlandırılan bu gruptaki fiiller tek nesne alırlar. Yani ya "neyi/kimi" ya da "neye/kime" sorularına yanıt verirler. Nesne alabildiği için pasif yapabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda artık başka bir nesne kullanılmaz, çünkü pasif yaparken mevcut özne pozisyonuna getirilmiş olur.

  e.g. She broke the window last night. - Dün gece camı kırıldı.
  (aktif) "Fiilin ardından nesnesi var."

  The window was broken last night. - Dün gece cam kırıldı.
  (pasif) "Fiilin ardından nesnesi yok."

  -  Ditransitive Verb (V + O + O): Türkçe'de böyle bir fiil grubu bulunmasa da İngilizce'de var olan bu grubtaki fiiler iki nesne birden alabilirler. Yani hem "neyi/kimi" hem de "neye/kime" sorularına yanıt verirler. İki nesne alabildikleri için iki şekilde pasif yapılabilen bu fiillerin ardından pasif yapıda tek nesne kullanılabilir, çünkü pasif yaparken sadece bir nesne özne pozisyonuna getirilir ve diğer nesne normal yerinde kullanılır. Ayrıca, aşağıdaki aktif örneklerde de görüldüğü üzere nesneler kendi aralarında yer değiştirebilirler.

  e.g. She gave me a present. - Bana bir hediye verdi.
  (aktif) "Fiilin ardından iki nesnesi var."

  She gave a present to me. - Bana bir hediye verdi.
  (aktif) "Fiilin ardından iki nesnesi var."

  I was given a present. - Bana bir hediye verildi.
  (pasif) "Fiilin ardından tek nesne var."

  A present was given to me. - Bana bir hediye verildi.
  (pasif) "Fiilin ardından tek nesne var."

Ubuntu Dual Boot Grub Windows Tespit Edilemiyor

Çift işletim sistemi çalışıyorsunuz, ubuntunuzu güncelleme yaptıktan sonra veya apt auto-remove komutunu çalıştırdıktan sonra grub ekranında windows işletim sistemine erişemez olduğunu fark ettiniz. Bu durumu çözmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

 1. Ubuntu'yu boot edin ve windows disk bölümüne erişebildiğinizden emin olun.

 2. Terminal ekranı çalıştırın (Ctrl+Alt+t):

 3. sudo os-prober
  
 4. Eğer Windows yüklü olduğunu tespit ettiğini gördüyseniz aşağıdaki komutu çalıştırın:

  sudo update-grub
 5. İşletim sistemini tekrar başlatın windows seçiminin geldiğini göreceksiniz.